Verzendwijze

Leveringsvoorwaarden voor Office 74 & Clubinktentoners

Eigendom van de geleverde goederen gaan eerst op de koper over na volledige betaling van de integrale rekening, met inbegrip van eventuele verschuldigd blijvende kosten, renten of aankleven. De klant verbindt zich ertoe de aangekochte goederen in zijn bezit te houden tot de volledige afbetaling, zoniet stelt hij zich bloot aan strafrechterlijke vervolgingen.

Alle afleveringen van Office 74 gebeuren FRANCO HUIS BEGANE GROND tenzij anders vermeld in de orderbevestiging. De goederen worden geleverd aan een transortkost van € 3,50 euro (excl. BTW). Zending der goederen geschiedt op risico van de bestemmeling, zelfs indien de levering franco wordt gedaan.

Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de leverancier. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

Leveringen gebeuren van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 17.00u. Indien er niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen en Office 74 hiervan niet op de hoogte is gebracht, zullen de gemaakte kosten die hierdoor ontstaan aan diegene die het order heeft geplaatst, aangerekend worden. Bij leveringen via bpost kan u bij afwezigheid uw zending gaan afhalen in het dichtstbijzijnde postpunt, zij laten een bericht na op leveradres.